Kiezen voor BV structuur

INTRODUCTIE 

Wat zijn mogelijke redenen om te kiezen voor een BV

In een aantal situaties kan het wenselijk zijn om bedrijfsmatige activiteiten niet meer vanuit een persoonlijke onderneming zoals een Eenmanszaak (EZ) of Vennootschap Onder Firma (VOF) uit te voeren maar vanuit een een Besloten Vennootschap (BV). In een persoonlijke onderneming is er geen sprake van onderscheid in persoonlijk vermogen en zakelijk vermogen. Met een BV is het zakelijk vermogen volledig gescheiden van de onderneming en is er sprake van privé inkomen vanuit een daadwerkelijk salaris terwijl in een eenmanszaak sprake is van inkomen uit winst van de onderneming.

Voor sommigen zijn fiscale argumenten relevant om te kiezen voor een BV. Op een gegeven moment (hoogte van de winst van de onderneming) is het eenvoudigweg fiscaal gezien interessanter om de onderneming in een Besloten Vennootschap (BV) voort te zetten. Tip: AIs je winst in de eenmanszaak € 150.000 of groter is zal een BV fiscaal aantrekkelijker zijn. Maar er spelen ook andere aspecten een rol, zoals aansprakelijkheid. Het draait echt niet alleen om geld.

Een andere belangrijk argument is dat de ondernemer zich vaak ook prettiger voelt bij het feit dat in een BV sprake is van een beperkte aansprakelijkheid. Het bestuur van een BV is namelijk binnen deze rechtsvorm niet aansprakelijk met het privé vermogen. Dit geldt overigens niet indien “onbehoorlijk bestuur” kan worden aangetoond. Voorbeelden daarvan zijn:
– handelen in strijd met de statuten van een BV
– aangaan van verplichtingen terwijl bekend was dat deze niet nagekomen konden worden
– onjuiste financiële situaties schetsen in het jaarverslag
– een voorkeur hanteren bij het betalen van crediteuren (leveranciers)
– …  

WAT GAAT ER GEBEUREN 

Constructie met Holding en werkmaatschappij

Houdt er rekening mee dat wij bij een eenmanszaak vrijwel standaard adviseren om een Holding/Werkmaatschappij constructie toepassen. Daarmee ontstaat er dus in een BV structuur in regel niet 1 BV maar ontstaan er dus 2 BV’s die ieder ook hun eigen inschrijving hebben bij de KVK en ieder ook hun eigen boekhouding moeten verzorgen, een eigen bankrekening (en andere betaalmiddelen) nodig hebben en zelfstandig ook hun eigen jaarrapport krijgen en zelfstandig hun BTW moeten aangeven. Indien sprake is van een structuur met 2 ondernemers ontstaan er 3 BV’s waarvan twee persoonlijke holdings en 1 gezamenlijke werkmaatschappij welke wordt opgericht door de 2 persoonlijke holdings. 

Voor een BV worden de jaarlijkse administratieve lasten hoger en afhankelijk van het werkelijk aantal BV’s dus nog hoger. Ieder bedrijf moet immers separaat van het andere bedrijf aan haar eigen administratieve verplichtingen voldoen. Omdat de administratie voor een Persoonlijke Holding (PH)  op delen iets eenvoudiger kan zijn en ook minder mutaties zal omvatten is het administratietarief voor een PH in de regel gunstiger dan voor de werkmaatschappij. Tarieven worden vastgesteld op basis van complexiteit en volume van een administratie. 

In een BV structuur wordt je als ondernemer directeur groot aandeelhouder (afgekort DGA) en kom je in loondienst bij de PH. Het is verder ook belangrijk om bij investeringen in duurzame vaste activa deze ook te doen vanuit de PH. Er moet een salarisadministratie worden opgestart en in de regel dient daarbij rekening te worden gehouden met het minimum bruto salaris voor een dga en daarnaast moet het salarisniveau ook marktconform zijn. Dat minimumbedrag wordt jaarlijks door de belasting vastgesteld en bedraagt voor 2023 € 51.000 bruto per jaar en voor 2024 € 52.020 bruto per jaar.

Vanuit de salarisadministratie wordt maandelijks een loonstrook, een betaaloverzicht en een aangifte Loonheffingen opgesteld. In de aangifte Loonheffingen wordt het verschil tussen werkgeverslasten en netto loon doorgegeven en moet maandelijks door de BV worden betaald aan de belastingdienst. De aangifte Inkomstenbelasting wordt na de omzetting voortaan dus gebaseerd op het loon en niet meer op de winst van de onderneming.

LET OP! Het was ook in de eenmanszaak al relevant om privé en zakelijke uitgaven goed van elkaar gescheiden te houden. Dat is nu nog belangrijker dus als het nog niet goed geregeld was graag nu definitief goed regelen dat er uitsluitend privé betaalmiddelen zijn en zakelijke betaalmiddelen zijn. Maak je ook gebruik van creditcards zorg er dan ook voor dat er een privé creditcard is en een zakelijke creditcard en zorg er bij automatische afschrijvingen ook voor dat dan de juiste creditcard wordt gebruikt. 

Tevens komen er ook twee nieuwe verplichtingen bij. Jaarlijks moeten de beknopte cijfers van het bedrijf worden gepubliceerd bij de KVK. In plaats van de winstaangifte geldt voor een BV nu een aangifte Vennootschapsbelasting. 

 

WAT KOMT ER KIJKEN BIJ HET OVERSTAPPEN NAAR EEN BV 

Actie- en aandachtspunten

In onderstaand overzicht is in een 3-luik weergegeven wat er allemaal aan de orde (kan) komen bij het opzetten van een BV. De schuingedrukte delen liggen meestal niet voor de hand dus daar stappen we snel overheen. Voor de overige onderdelen betekent dit dat dit per situatie beoordeeld moet worden. 

De eenmalige kosten voor advisering, begeleiding en traffic management variëren meestal tussen de € 600 en
€ 1.200 per BV. Omdat iedere situatie anders is brengen wij de werkelijke kosten achteraf in rekening. Overige formele kosten zoals de notariskosten vallen buiten deze indicatie en worden separaat in rekening gebracht. Hou daarbij in ieder geval minimaal rekening met een bedrag van € 750 per BV voor contante oprichting en € 1.000 indien sprake is van een omzetting vanuit een persoonlijke onderneming. 

In het derde blok hieronder zijn de meeste regels in het oranje weergegeven. Dit zijn aanvullende onderwerpen  welke niet behoren tot de werkzaamheden om een onderneming om te zetten naar een BV. Dit zijn aanvullende zaken die geregeld moeten worden nadat de oprichting een feit is. Een deel van deze zaken zal de ondernemer zelf dienen te regelen.

Voorafgaand aan de oprichting van de BV

O vaststellen begroting, opdrachtbevestiging en registratie WWFT gegevens
O advies/notitie inzake wijziging rechtsvorm met de volgende aandachtspunten
   > vergelijking belastingdruk Inkomstenbelasting (IB) – Vennootschapsbelasting (Vpb)
   > bepaling gebruikelijk loon dga
   > beoordelen gevolgen soc. zekerheid/verzekeringsplicht
   > berekening goodwill
   > berekening stille reserves overige activa/passiva
   > berekening stakingswinst
   > bepaling stamrechtvrijstelling (+ toetsing besluit reële gevallen + berekening maximale hoogte lijfrente)
   > in kaart brengen bestaande lijfrenteportefeuille
   > beoordeling keuze ruisend/geruisloos
   > bepaling gewenste structuur
   > bepaling gevolgen IB: tbs, met name partner
   > beoordeling gevolgen overdrachtsbelasting
   > beoordeling gevolgen btw en aftrek management-fees
   > beoordeling gevolgen btw (dga, fiscale eenheid)
   > beoordeling gevolgen erfrecht en erfbelasting
   > beoordeling gevolgen arbeidsrecht
   > beoordeling gevolgen vergunningen, subsidies e.d.
O bespreking advies met de ondernemer
O opstellen intentieverklaring(en) / voorovereenkomst
O aanbieden intentieverklaring(en) / voorovereenkomst aan Belastingdienst

Na definitieve keuze voor het opzetten van een BV structuur

O inschrijving handelsregister B.V.(‘s) i.o. (indien noodzakelijk)
O uitschrijving handelsregister in te brengen onderneming (indien aan de orde)
O vaststellen/onderzoek handelsnamen B.V. (‘s)
samenstellen jaarrekening en aangifte IB/PVV
O voorleggen fiscus goodwill en gebruikelijk loon
O op basis daarvan overleg fiscus goodwill en eventueel gebruikelijk loon
O (minnelijke) waardering activa/passiva
O bepaal keuze voor inbrengen/overdracht auto (indien aan de orde)
O berekening aandelenkapitaal met de volgende aandachtspunten:
   > samenwerkingsverbanden
   > voorwaarden geruisloze inbreng
   > voorwaarden stamrecht
   > verhouding nominaal kapitaal/agio/creditering
   > keuze tussen agio/cumulatief preferent kapitaal
   > bij ‘doorzakking’: voorwaarden bedrijfsfusie of fiscale eenheid
   > bij ‘doorzakking’: kapitalisatie dochter(s)
   > bij ‘doorzakking’: voorwaarden stamrecht
O berekening verkrijgingsprijs aandelen
O beoordeling financiering: wijziging hypotheken?
O beoordeling gevolgen btw: artikel 37d OB (vroeger 31) van toepassing?

O opdracht notaris
   > beoordelen of aparte inbrengakte nodig is
O verzoek Belastingdienst ruisende of geruisloze inbreng
O controle beschikking Belastingdienst
O ontwerpen statuten en inbrengakte(n)
O beoordelen stukken notaris
O beoordeling voorlopige aanslagregeling IB/PVV
O overleg bank inzake financiering
O opstellen beschrijving inbreng (rekening houden met 6-maandstermijn voor inbrengbeschrijving)
O beoordeling bijstorting (beschrijving ouder dan 6 maanden)
O opdracht(bevestiging) inbrengbeschrijving
O passeren akten van oprichting
O passeren akten van inbreng (voor zover van toepassing)
O inschrijving handelsregister
inschrijving voor de btw

Na oprichting bv(’s)

O bekrachtiging rechtshandelingen voorperiode
O notulen AV: besluiten over
   > stamrecht
   > arbeidsovereenkomst directie
   > pensioen directie
O opstellen geldleningsovereenkomst/r.c. dga/bv
   > beoordeling gevolgen tbs
O opstellen geldleningsovereenkomst/r.c. bv ’s onderling
O beoordeling evt. borgstelling dga/vergoeding vaststellen
   > gevolgen tbs
O opstellen (ver)huurovereenkomsten dga/bv
   > gevolgen tbs
   > beoordeling btw-aspecten
O opstellen (ver)huurovereenkomsten bv’s onderling
   > beoordeling btw-aspecten
O opstellen stamrechtovereenkomst(en)
   > bespreking inhoud
   > termijn: na oprichting bv, maar binnen 6 maanden na jaar van staking
O opstellen arbeidsovereenkomst(en)
O opstellen managementovereenkomst(en)
O opstellen aandeelhoudersovereenkomst
O beoordeling testament
O inschrijving Belastingdienst (Vpb/OB/LB/MRB)
O opstarten loonadministratie
O inschrijving pensioenfonds

O aanpassen drukwerk, facturen e.d. (let op: tenaamstelling ontvangen facturen / btw-nummer op verkoopfacturen)
O wijziging verzekeringen e.d.
O informeren bank, debiteuren en crediteuren e.d. 
O openen/wijzigen nieuwe bankrekeningen en overige betaalmiddelen

O beoordeling alle overige (duur)contracten e.d.
O beoordeling vergunningen, subsidies e.d.
O omzetting arbeidsovereenkomsten e.d. (rekening houden met gevolgen pensioenrechten voor bestaande werknemers)
informeren personeel/OR
O beoordelen wel/niet aanvraag fiscale eenheid vennootschapsbelasting (rekening houden met samenloop bedrijfsfusie)
O controle beschikking
O stappenplan voor terugbetaling AK (indien aan de orde)

Met betrekking tot het opstellen van de aanvullende documenten bieden wij vanuit ERAY de optie om deze ook volledig door ons te laten uitwerken en ter ondertekening aan te bieden. Per overeenkomst hanteren wij een tarief van € 75 voor het overleg, de inventarisatie en het daadwerkelijk opstellen van de overeenkomst. Laat het ons weten indien je daar ook gebruik van wenst te maken. Bij een pakket van overeenkomsten stellen we een bundelprijs vast!

Gebruikelijke aanvullende overeenkomsten die in een BV structuur aan de orde zijn:
+ een arbeidsovereenkomst tussen de holding en de directeur-grootaandeelhouder
+ een rekening-courant overeenkomst tussen de holding en de directeur-grootaandeelhouder
+ een managementovereenkomst tussen de holding en de werkmaatschappij
+ een rekening-courant overeenkomst tussen de holding en de werkmaatschappij
Voor dit gebruikelijke pakket van overeenkomsten bieden wij een bundelprijs van € 240.

Indien sprake is van meerdere holdings en één werkmaatschappij is de volgende overeenkomst relevant:
+ een aandeelhoudersovereenkomst (vooral over het regelen van overdracht in bijzondere situaties)

INDICATIETARIEVEN PER ENTITEIT (per BV en natuurlijke persoon) 

Informeer naar de tarieven die specifiek in jouw situatie aan de orde gaan komen

Hieronder wordt per entiteit een overzicht geboden van de maandtarieven op basis van voorbeeld uitgangspunten. Door de knoppen uit te vouwen vind je een uitgebreide toelichting per entiteit van de werkzaamheden die in de voorbeeldtarieven zijn meegenomen. Tevens beschrijven we ook een aantal voorbeelden van werkzaamheden die daar dus niet in zijn meegenomen. In de regel zijn de werkzaamheden voor een holding en voor privé overigens nagenoeg altijd standaard hetzelfde. Vooral bij de werkmaatschappij is het van belang om in overleg met ERAY het tarief voor jouw specifieke situatie vast te stellen. Voor vragen daarover kun je altijd even een mail sturen. 

€ 137,50 per maand - werkzaamheden in relatie tot de holding (*)

sBij het vaststellen van deze indicatie is rekening gehouden met het volgende
– het periodiek verwerken van inkoopfacturen, omzet van de maandelijkse managementfacturen en bankafschriften
– per kwartaal samenstellen van een btw-aangifte en aanbieden voor accorderen/inzenden door de ondernemer
– er is sprake van 1 bankrekening voor de onderneming
– het verzorgen van een loonadministratie voor de directeur grootaandeelhouder (dga)
– jaarlijks opstellen van een jaarrekening ter verantwoording van de balans en winst & verlies van de onderneming
– jaarlijks opstellen van de notulen voor de vergadering van aandeelhouders
– jaarlijks opstellen van publicatiestukken voor de KVK en aanbieden voor accorderen/inzenden door de ondernemer
– jaarlijks indienen van een aangifte vennootschapsbelasting en aanbieden voor accorderen/inzenden door de ondernemer
– eventuele nodige bewijsstukken worden tijdig en compleet aangeleverd (brieven belastingdienst, jaaroverzichten bankrekeningen en betaalmiddelen)
– bij aanlevering van overige documenten verzorgt de ondernemer structureel voor een heldere en begrijpelijke naamgeving van bestanden

Indien sprake is van extra werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het indienen van bezwaarschriften, een tussentijdse rapportage, advisering en begeleiding bij investeringen, verkoop en/of aankoop van en/of fusie met andere bedrijven, het oprichten van nieuwe bedrijven, etc. zullen deze werkzaamheden aanvullend voor die gebeurtenis in rekening brengen.

Indien sprake is van meerdere terugkerende situaties zoals het structureel toepassen van extra bank- en/of spaarrekeningen, creditcards en overige betaalmiddelen alsmede een hoger volume aan transacties of een ander omzetniveau wordt bereikt zal dit achteraf worden gecorrigeerd op het in rekening gebrachte maandtarief. Uiteraard wordt dan ook meteen het nieuwe maandtarief daarop aangepast.  

Ditzelfde geldt uiteraard ook als:
– er sprake is van een unie- en of invoerregeling voor de btw wat maandelijks en per kwartaal extra werkzaamheden vereist
– medewerkers in dienst komen bij de werkmaatschappij waardoor er een salarisadministratie moet worden gevoerd inclusief opstellen loonaangiften
– de btw aangifte maandelijks moet worden verzorgd en/of ICP aangiften aan de orde gaan komen 
– er sprake is van een uitgebreide situatie van leningen en 

€ 217,50 per maand - werkzaamheden in relatie tot de werkmaatschappij (*)

sBij het vaststellen van deze indicatie is rekening gehouden met het volgende
– het periodiek verwerken van inkoopfacturen, omzet, bankafschriften, creditcards en overige betaalmiddelen
– per kwartaal samenstellen van een btw-aangifte en aanbieden voor accorderen/inzenden door de ondernemer
– er is sprake van 1 bankrekening voor de onderneming, 1 creditcard en 1 betaalmiddel voor de webshop
– 2.000 extra boekingen (bovenop de fair-use policy van 1.000) in de administratie (meer transacties betekent meer werk)
– een omzet tussen de € 250.000 en € 500.000 (het omzetniveau dient als indicatie voor complexiteit administratie en volume bij jaarwerk)
– jaarlijks opstellen van een jaarrekening ter verantwoording van de balans en winst & verlies van de onderneming
– jaarlijks opstellen van de notulen voor de vergadering van aandeelhouders
– jaarlijks opstellen van publicatiestukken voor de KVK en aanbieden voor accorderen/inzenden door de ondernemer
– jaarlijks indienen van een aangifte vennootschapsbelasting en aanbieden voor accorderen/inzenden door de ondernemer
– eventuele nodige bewijsstukken worden tijdig en compleet aangeleverd (brieven belastingdienst, jaaroverzichten bankrekeningen en betaalmiddelen)
– bij aanlevering van overige documenten verzorgt de ondernemer structureel voor een heldere en begrijpelijke naamgeving van bestanden

Indien sprake is van extra werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het indienen van bezwaarschriften, een tussentijdse rapportage, advisering en begeleiding bij investeringen, verkoop en/of aankoop van en/of fusie met andere bedrijven, het oprichten van nieuwe bedrijven, etc. zullen deze werkzaamheden aanvullend voor die gebeurtenis in rekening brengen.

Indien sprake is van meerdere terugkerende situaties zoals het structureel toepassen van extra bank- en/of spaarrekeningen, creditcards en overige betaalmiddelen alsmede een hoger volume aan transacties of een ander omzetniveau wordt bereikt zal dit achteraf worden gecorrigeerd op het in rekening gebrachte maandtarief. Uiteraard wordt dan ook meteen het nieuwe maandtarief daarop aangepast.  

Ditzelfde geldt uiteraard ook als:
– er sprake is van een unie- en of invoerregeling voor de btw wat maandelijks en per kwartaal extra werkzaamheden vereist
– medewerkers in dienst komen bij de werkmaatschappij waardoor er een salarisadministratie moet worden gevoerd inclusief opstellen loonaangiften
– de btw aangifte maandelijks moet worden verzorgd en/of ICP aangiften aan de orde gaan komen 
– er sprake is van een uitgebreide situatie van leningen en 

€ 15,00 per maand - het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer (*)

Bij het vaststellen van deze indicatie is uitgegaan van het volgende
– samenstellen van 1 aangifte voor de ondernemer zonder levenspartner op basis van de jaaropgaaf uit de loonadministratie van de PH
– er is sprake van maximaal 2 persoonlijke bankrekeningen (een lopende rekening en spaarrekening) en hiervoor worden de jaaroverzichten aangeleverd)
– bij een eigen woning dient de ondernemer ook het hypotheekoverzicht in alsmede de bijbehorende woz-verklaring behorend bij de eigen woning
– een tijdige aanlevering van eventuele nodige bewijsstukken (op verzoek kan ERAY ondersteunen met een opgave van nodige stukken) 
– bij aanlevering van overige documenten verzorgt de ondernemer structureel voor een heldere en begrijpelijke naamgeving van bestanden

Bij een complexe situatie met meerdere beleggingen, een aanvullend belang in een persoonlijke onderneming, investeringen, leningen, e.d. zal het vaste maandtarief op een hoger worden. Indien pas op het moment van opstellen van de aangifte blijkt dat er sprake is van meerwerkzaamheden zullen deze achteraf aanvullend in rekening worden gebracht en wordt het nieuwe maandtarief gecorrigeerd voor het nieuwe jaar. 

Informeer naar de maandtarieven zoals deze in jouw situatie aan de orde gaan komen.

INVENTARISATIE GEGEVENS VOOR DE OPRICHTING VAN EEN BV 

Vul onderstaande gegevens aan en lever bestanden aan via MIJN ERAY

Voor de oprichting van een BV structuur maken wij gebruik van een voor ons vertrouwde notaris in Uden (NB) waar wij snel en efficiënt mee kunnen werken en daardoor tariefgunstig onze diensten kunnen aanbieden en tevens ook meer flexibiliteit kunnen bieden met betrekking tot spoedklussen en specials.

Omwille van het feit dat er in de regel minimaal 2 BV’s worden opgericht is het werken met machtigingen niet handig. Om die reden is het uitgangspunt dat de ondernemer tijd vrijmaakt om op de door de notaris gewenste dag van ondertekening beschikbaar te zijn en zich te melden ten kantore van de notaris. Bij oprichting in contanten betekent dit ook dat het betreffende bedrag voor het aandelenkapitaal ook ter plekke aanwezig dient te zijn. Tevens ook het originele fysieke exemplaar van het paspoort/identiteitsbewijs meenemen.

Verder hebben wij ter voorbereiding van de stukken door de notaris en het aanvullende onderzoek dat zij daarna moeten opstarten de volgende gegevens nodig van de ondernemer en de op te richten BV’s. 

Gegevens van de ondernemer (de oprichter)

Kopie paspoort (eerste blad en tweede blad samen) of het identiteitsbewijs (voor- achterzijde samen) in één bestand
Woonadres waarop de ondernemer is ingeschreven bij de gemeente
Geboortedatum
Mobiel telefoonnummer
Persoonlijk mailadres

Gegevens voor de persoonlijke holding (op te richten door de ondernemer)

Naam van de onderneming - te bepalen door de ondernemer
Gewenst adres statutaire zetel - te bepalen door de ondernemer
Zakelijke communicatiegegevens zoals telefoonnummer en mailadres
Gewenste datum van oprichting - in overleg vaststellen
Aandelenkapitaal - voorbeeld te beoordelen door de ondernemer (*)

100 geletterde aandelen van € 1 ofwel een totaal aandelenkapitaal van € 100
tijdens ondertekening dient dit bedrag aanwezig te zijn

Omschrijving bedrijfsactiviteiten (doelomschrijving) voor de notaris - voorbeeld te beoordelen door de ondernemer (*)

1a
Het verrichten van houdsteractiviteiten.
1b 
Het verrichten van diensten op het terrein van management en organisatie en het verstrekken van adviezen.
1c
Het anders dan bedrijfsmatig verzorgen van pensioenen en sluiten van overeenkomsten van levensverzekering, lijfrente-overeenkomsten en andere soortgelijke overeenkomsten.
1d
Het beleggen in en het beheren van vermogenswaarden in de meest ruime zin, daaronder begrepen het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van registergoederen, effecten en schuldvorderingen al dan niet door hypothecaire of andere zekerheden gedekt.
2
Onder het doel der vennootschap is mede-begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden, ook door het zich als (hoofdelijk) medeschuldenaar verbinden of het anderszins stellen van zekerheden voor schulden van die ondernemingen.

3
Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

Gegevens voor inschrijving bij de KVK - voorbeeld te beoordelen door de ondernemer (*)

SBI 70102 Holdings (geen financiële)
Het verrichten van activiteiten en verlenen van diensten op het gebied van (interim)management.

Gegevens voor de werkmaatschappij (op te richten door de persoonlijke holding)

Naam van de onderneming - te bepalen door de ondernemer
Gewenst adres statutaire zetel - te bepalen door de ondernemer
Zakelijke communicatiegegevens zoals telefoonnummer en mailadres
Gewenste datum van oprichting - in overleg vaststellen
Aandelenkapitaal - voorbeeld te beoordelen door de ondernemer (*)

100 geletterde aandelen van € 1 ofwel een totaal aandelenkapitaal van € 100
tijdens ondertekening dient dit bedrag aanwezig te zijn

Omschrijving bedrijfsactiviteiten (doelomschrijving) voor de notaris - voorbeeld te beoordelen door de ondernemer (*)

Detailhandel via internet in non-food

Gegevens voor inschrijving bij de KVK - voorbeeld te beoordelen door de ondernemer (*)

SBI 47918 Detailhandel via internet in overige non-food
Detailhandel via internet in non-food

Op de door ons te leveren diensten zijn onze standaard leveringsvoorwaarden van toepassing. 
Tarieven op deze pagina zijn vermeld exclusief BTW.

Verzonden nieuwsbrieven

Aanmelden

Bereikbaarheid

Jouw vraag

Maandag – Vrijdag

van 10:00 – 12:00 … gereserveerd voor individueel gemaakte belafspraken
van 15:00 – 17:00 … spreekuur dus je kunt ons in deze tijden gewoon bellen

Zaterdag en Zondag

Misschien … stuur een mail en indien mogelijk plannen we een belafspraak

Adres

Nistelrodeseweg 9A
5406 PT  UDEN (NB)

office@erayaa.nl
085-3036798

 

 

 

 

 

 

You have Successfully Subscribed!