Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever, de natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft tot de dienstverlening, en de Opdrachtnemer, hier ERAY Administratie en Advies.

Artikel 1. – Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing, zodra de Opdrachtgever de Opdrachtnemer naar zijn deskundigheid heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van kracht, mits hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.
1.2 In de voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
a) Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
b) Opdrachtnemer: de partij, hier ERAY Administratie en Advies, die de onder artikel 2.2 aangeduide werkzaamheden uitvoert;
c) Opdracht: de overeenkomst waarbij de Opdrachtnemer zich tegenover de Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden, behorende tot het gebruikelijke werkterrein van de administrateur en/of adviseur te verrichten.

Artikel 2. – Strekking
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, waarop de Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Tot die werkzaamheden behoren alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere werkzaamheden die uit de opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:
– het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke aard,
– het verzorgen van fiscale aangiften,
– het optreden als gemachtigde in fiscale verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures, waaronder hoger beroepsprocedures en cassatieberoepsprocedures
– het geheel of gedeeltelijk voeren van boekhoudingen,
– het opstellen van jaarstukken en andere financiële overzichten, zoals jaarrekeningen, jaarrapporten en kredietrapportages,
– al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.
2.3 De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

Artikel 3. – Toepasselijkheid
3.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voort¬vloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
3.2 De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
3.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeen¬komst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
3.5 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 4. – Totstandkoming
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

Artikel 5. – Verplichtingen opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever is gehouden alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en c) op de door Opdrachtnemer gewenste wijze te verstrekken.
5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.
5.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
5.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
5.5 Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.
5.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.

Artikel 6 – Verplichtingen opdrachtnemer
6.1 De Opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
6.2 De Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit met inachtneming van de voor hem geldende Gedrags- en Beroepsregels van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Opdrachtnemer zal op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever onverwijld aan deze een exemplaar van de laatste versie van genoemde Gedrags- en Beroepsregels toezenden.
6.3 De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
6.4 De Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.4 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):
a) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen;
b) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.
6.5 Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

Artikel 7 – Aanvang, duur, opzegging, ontbinding
7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
7.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De ontbinding dient met een schriftelijke opzegging te worden meegedeeld aan de andere partij.
7.3 De Overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel Opdrachtnemer als door Opdrachtgever (tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
7.4 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de Opdrachtnemer na ontvangst van de betaling aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.
7.5 Indien tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
7.6 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.
7.7 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
7.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 8 – Intellectuele vermogensrechten
8.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
8.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 9.4.

Artikel 9 – Geheimhouding en exclusiviteit
9.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens gekregen resultaten.
9.2 Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.
9.3 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
9.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.
9.5 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.
9.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn.
9.7 Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 10 – Persoonsgegevens
10.1 In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.
10.2 In verband met de optimalisering van zijn dienst¬verlening aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemer en derden, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.
10.3 Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals het eerste en tweede lid vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 11. – Informatie over de wijze van beloning
11.1 In de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen Overeenkomst wordt aangegeven op welke wijze Opdrachtnemer door Opdrachtgever beloond zal worden. De directe beloning van Opdrachtnemer kan bestaan uit:
a) Een vast beloning.
b) Een variabele beloning, dat wordt vastgesteld op grond van de door Opdrachtnemer werkelijk bestede uren, tegen een uitdrukkelijk overeengekomen uurtarief, dan wel op basis van de geldende uurtarieven.
c) Een abonnementsvergoeding.
d) Een combinatie van vorenbedoelde vergoedingen.
Daarnaast kan, waar wettelijk toegestaan, de beloning van Opdrachtnemer bestaan uit een indirecte beloning van aanbieder van een financieel product aan Opdrachtnemer voor het advies, de bemiddeling in de totstandkoming alsmede de wettelijke nazorg ten aanzien van een financieel product, financiële dienst of nevendienst. Indien partijen geen afspraken hebben gemaakt omtrent de beloning wordt Opdrachtnemer beloond voor de werkelijk bestede uren tegen het dan geldende uurtarief.
11.2 Opdrachtnemer kan met Opdrachtgever overeenkomen dat Opdrachtnemer als vergoeding van de in de Overeenkomst ingesloten werkzaamheden een vaste of variabele beloning in rekening wordt gebracht. Tevens kan Opdrachtnemer met Opdrachtgever overeenkomen dat Opdrachtnemer als vergoeding van de in de Overeenkomst ingesloten abonnementswerkzaamheden een abonnementsvergoeding in rekening brengt.
11.3 Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst uitvoert op basis van een variabele beloning, wordt voordat Opdrachtnemer aan de Overeenkomst begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, de te besteden uren, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Opdrachtgever kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.
11.4 Indien een vaste beloning is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
11.5 De beloningen van Opdrachtnemer kunnen afhankelijk worden gemaakt van het betrokken financiële belang van de zaak, de hoedanigheid van Opdrachtgever(zakelijk/particulier) en/of de mate waarin gebruik moet worden gemaakt van gespecialiseerde kennis. Opdrachtnemer kan bij Overeenkomsten Opdrachtgever verzoeken om een voorschot op de nog te maken kosten te voldoen. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten, totdat Opdrachtgever een door de opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
11.6 De beloning c.q. abonnementsvergoeding van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting c.q. assurantiebelasting, per maand of per half jaar, voor aanvang van de werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
11.7 Het beloning c.q. de abonnementsvergoeding en eventuele kostenramingen worden – voor zover van toepassing – vermeerderd met omzetbelasting c.q. assurantiebelasting, indien en voor zover er sprake is van dienstverlening aan de zijde van Opdrachtnemer en deze dienstverlening niet gericht is op de bemiddeling in een financieel product. Indien de dienstverlening van Opdrachtnemer wel (voor een deel) gericht is op de bemiddeling in een financieel product, dan zullen de beloning en eventuele kostenramingen worden vermeerderd met assurantiebelasting, tenzij er sprake is van bemiddeling in levensverzekeringen, hypotheken, consumptieve kredieten, ongevallenverzekeringen, invaliditeitsverzekeringen, ziekteverzekeringen, werkloosheidsverzekeringen, zeeschepenverzekeringen, luchtvaartuigenverzekeringen, transportverzekeringen, exportkredieten, spaarproducten en betaalproducten, in welke gevallen de beloning en eventuele kostenramingen zullen zijn vrijgesteld van omzetbelasting c.q. assurantiebelasting. Het bepaalde in dit lid is gebaseerd op de op het moment van totstandkoming van de onderhavige voorwaarden geldende (fiscale) wetgeving. Zodra deze wetgeving dwingendrechtelijk wijzigt, zal de onderhavige bepaling tevens worden aangepast aan deze gewijzigde wetgeving.
11.8 Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van de beloning afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft Opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de beloning. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat Opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de Overeenkomst is geëindigd. Opdrachtnemer heeft in dit geval slechts recht op de volle beloning, indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van de gehele beloning, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van de beloning worden de besparingen die voor Opdrachtnemer uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.

Artikel 12. – Afspraken rondom de betaling van de beloning
12.1 Indien een beloning is overeengekomen dient Opdrachtgever het factuurbedrag te voldoen overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Indien betaling uitblijft zal Opdrachtgever tot 30 dagen na factuurdatum aan voldoening van het honorarium worden herinnerd.
12.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
12.3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijk incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
12.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
12.5 Onder de zaken genoemd in lid 12.4 worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.
12.6 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag.

Artikel 13. – Overmacht
13.1 Indien er sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, heeft de Opdrachtnemer het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen.
13.2 Ingeval de situatie van de overmacht rust op de Opdrachtnemer heeft hij de plicht de Opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
13.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever in bewaring heeft.
13.4 De Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan een maand duurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels een aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door de Opdrachtnemer te zijn ontvangen.
13.5 Bovengenoemde ontbinding ontslaat de Opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 11 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van de laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op een schadevergoeding.
13.6 Bij beëindiging van de overmacht brengt de Opdrachtnemer zo snel mogelijk de Opdrachtgever hiervan op de hoogte, waarna de Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal hervatten.

Artikel 14. – Geschillen en rechtsaansprakelijkheid
14.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel veroorzaakt is door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, indien en voor zover die aansprakelijkheid en die schade worden gedekt door de door de opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
14.2 Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering als bedoeld in lid 14.1 plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever beperkt tot een maximum van één (1) maal het bedrag van de beloning (exclusief omzetbelasting) dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, waarbij voor zover van toepassing alleen de beloning in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf(12) maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht.
14.3 Hoe dan ook is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer.
14.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever.
14.5 Opdrachtnemer heeft te allen tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij Opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
14.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
14.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.
14.8 Medewerkers van Opdrachtnemer zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens de Opdrachtnemer de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen.

Artikel 15. – Toepasselijk recht en geschillen.
15.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer.
15.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Artikel 16. – Wijziging van de algemene voorwaarden
16.1 Deze voorwaarden blijven van kracht indien het Administratiekantoor van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
16.2 De Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
16.3 Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
16.4 Deze voorwaarden treden op 1 april 2021 in werking.

You have Successfully Subscribed!