Jaarcijfers en Aangifte IB

JAARCIJFERS EN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

Indien wij voor jou de jaarcijfers en/of de aangifte Inkomstenbelasting dienen te verzorgen hebben wij van jou de onderstaande gegevens nodig. Deze informatie dien je aan te leveren via de knop OVERIGE BESTANDEN. Doe dit altijd bij het hoogste account in de boomstructuur ofwel bij jouw eenmanszaak of bij jouw persoonlijke Holding BV.

Indien wij voor jou de aangifte Inkomstenbelasting verzorgen brengen wij jaarlijks minimaal € 180 (exclusief BTW) in rekening specifiek voor de aangifte. Indien er sprake is van specifieke omstandigheden zoals een groot aantal bankrekeningen, beleggingen, leningen, e.d. kan dit hoger worden en daarover zal dan voorafgaand overleg plaatsvinden. Indien jij een levenspartner hebt die geen ondernemer is kunnen wij voor die persoon de aangifte Inkomstenbelasting verzorgen voor € 90 (exclusief BTW) per jaar. Indien sprake is van fiscaal partnerschap is het aan te bevelen om de aangiften van beide partners door ons te laten verzorgen. Indien deze diensten niet op voorhand per maandelijks voorschot in rekening zijn gebracht worden deze tarieven achteraf verrekend. 

Zorg ervoor dat je bij het aanleveren van informatie goede bestandsnamen hanteert. Het is namelijk niet de bedoeling dat wij moeten puzzelen, onderzoeken en herstellen wat wij aangeleverd krijgen. Dit geldt voor alle bestanden die je bij ons aanlevert. Een onzorgvuldige aanlevering kan zorgen voor vertraging in de verwerking van gegevens. Indien wij ervaren dat de kwaliteit van aanlevering beter kan zullen wij je daarover informeren zodat je daarvan kunt leren. Indien bij herhaling blijkt dat wij orde in de chaos moeten aanbrengen zijn wij genoodzaakt om de extra tijd die wij daaraan kwijt zijn extra bij jou in rekening te brengen.

Hieronder geven wij per onderwerp/document aan welke informatie wij nodig hebben. Bekijk per onderwerp of dit voor jou in het betreffende boekjaar van toepassing is (geweest) en indien dat het geval is hebben wij die informatie dus van jou nodig. Wij geven per onderwerp ook voorbeelden van te hanteren bestandsnamen.
– Bij # vermeld je dan het juiste jaarnummer.
– Bij schuingedrukte tekst in de voorbeelden dien je de juiste namen te vermelden. 

01 - Jaaropgave(n) van jouw werkgever(s)

Indien jij naast het werken vanuit jouw eigen bedrijf ook nog het hele jaar of zelfs alleen maar enkele maanden in loondienst bent geweest krijg jij ergens in het begin van het nieuwe jaar een jaaropgave van jouw (ex-)werkgever(s). Deze willen wij graag per werkgever van je ontvangen.

Te hanteren model voor de bestandsnaam:
202#1231 naam werkgever – jaaropgaaf 202# – initialen tussenvoegsel achternaam.pdf

Voorbeeld:
20221231 Drukkerij Janssen – jaaropgaaf 2022 – TL van Brakel.pdf

02 - Jaaroverzicht van ALLE bankrekeningen/betaalmiddelen (zakelijk en privé)

Jaarlijks moeten wij per bankrekening controleren of wij over alle banktransacties beschikken. Hiervoor vergelijken wij de verwerkte banksaldo’s van iedere zakelijke bankrekening met het saldo op het jaaroverzicht. Een jaaroverzicht omvat feitelijk per rekening alleen een opgave van het beginsaldo aan het begin van het boekjaar, het eindsaldo op het eind van het boekjaar en totaal doorberekende kosten. Banken communiceren vaak pro-actief in januari over het feit dat deze overzichten zijn/worden opgesteld en beschikbaar zijn voor download. Er zijn echter ook banken die hier niet pro-actief over informeren. Ga dan zelf aan de slag om het jaaroverzicht bij hen te downloaden of op te vragen.

Voor alle privé bankrekeningen is het van belang dat we in de aangifte Inkomstenbelasting de juiste saldo’s verwerken in de aangifte Inkomstenbelasting. Dit mede in het kader van het vaststellen van het totale privévermogen en de eventuele vermogensheffing in box 3. Er geldt sowieso een vrijstelling voor vermogen waarover geen belasting over wordt geheven. Deze vrijstelling is mede afhankelijk van het feit of je alleenstaand bent of dat er sprake is van een levenspartner. In 2021 betrof dit een bedrag van € 50.000 voor een alleenstaande en € 100.000 indien er sprake is van een levenspartner. Daarbij wordt overigens altijd gewaardeerd op basis van het vermogen per 01/01 en niet per 31/12.

We hebben dus zowel de jaaroverzichten nodig van ALLE zakelijke bankrekeningen alsmede van ALLE privé bankrekeningen.

Te hanteren model voor de bestandsnaam:
202#1231 naam bank – jaaroverzicht 202# bankrekeningnaam rekeninghouder zoals vermeld op het jaaroverzicht.pdf

Voorbeeld:
20221231 Rabobank – jaaroverzicht 2022 NL48RABO0123456789 – TL van Brakel.pdf
20221231 Rabobank – jaaroverzicht 2022 NL48RABO0987654321 – Webtraject BV.pdf

Let op! Naast het financieel jaaroverzicht zoals hierboven omschreven ontvangen wij voor de zakelijke bankrekeningen graag per bankrekening ook nog aparte exportbestanden (als back-up voorziening voor de bankkoppeling 1x per jaar) in de volgende bestandsformaten:

– een bestand van alle banktransacties van 01/01 t/m 31/12 van het af te sluiten boekjaar in pdf-formaat 

  20221231 Rabobank – transacties 2022 NL48RABO0987654321 – Webtraject BV.pdf 

– een exportbestand van alle banktransacties van 01/01 t/m 31/12 van het af te sluiten boekjaar in MT940 formaat
  20221231 Rabobank – transacties 2022 NL48RABO0987654321 – Webtraject BV.940 (of .txt of .sta)

– een exportbestand van alle banktransacties van 01/01 t/m 31/12 van het af te sluiten boekjaar in CSV of Excel formaat
  20221231 Rabobank – transacties 2022 NL48RABO0987654321 – Webtraject BV.csv 

Voor de privé rekeningen zijn dus alleen de jaaroverzichten nodig en de transactiebestanden zijn daarvoor dus niet nodig.

TIP voor BUNQ (zowel voor CSV als voor MT940)
https://together.bunq.com/d/3207-how-do-i-export-a-bank-statement

 

03 - Jaaroverzichten van ALLE creditcards (zakelijk en privé)

Jaarlijks moeten wij na afloop van een boekjaar controleren of de verwerkte banksaldo’s van de zakelijke rekeningen daadwerkelijk overeenkomen met de opgave die jullie jaarlijks van de banken krijgen. Sommige banken communiceren vaak pro-actief in januari over het feit dat deze overzichten zijn opgesteld en beschikbaar zijn voor download. Andere banken zijn hier wonderbaarlijk stil over en dan zul je zelf aan de slag moeten om het jaaroverzicht ergens op hun omgeving te downloaden. Als je er zelf niet uitkomt dien je contact op te nemen met de betreffende bank om je daarbij te laten ondersteunen.

 Indien er geen jaaroverzicht beschikbaar is ontvangen wij graag het laatste pdf-overzicht van het betreffende rapportagejaar (in de regel genomen zal dat december betreffen) en het eerste pdf-overzicht (in de regel genomen zal dat januari zijn) van het nieuwe daaropvolgende jaar.

Voor alle privé creditcards moeten wij controleren op het saldo wat meetelt bij de vaststelling van het totale vermogen in box 3 en moet dus verwerkt worden in de aangifte Inkomstenbelasting. Het is in de regel helaas ongebruikelijk dat privé creditcards ook daadwerkelijke jaaroverzichten aanbieden maar het zou kunnen zijn dat ze toch beschikbaar zijn. Controleer dat dus even voordat je zelf aan de slag gaat.

Als er dus geen jaaroverzicht beschikbaar is zul je dus zelf een overzicht moeten maken van de saldo’s per creditcard. Dit baseer je op het saldo van het laatste overzicht in het betreffende kalenderjaar en daarbij neem je de resterende mutaties mee die daarna nog hebben plaatsgevonden. Dan heb je het daadwerkelijke saldo per 31/12 en dit dien je dus per creditcard aan ons door te geven. Stel per rekeninghouder een Excel overzicht op en vermeld daarin alle creditcards met de saldo’s en lever dit aan via OVERIGE BESTANDEN. Wat betreft te hanteren kolommen in het Excel bestand adviseren wij het volgende:
– naam rekeninghouder
– rekeningnummer
– begindatum (01/01/YYYY)
– beginsaldo in vreemde valuta (indien van toepassing)
– beginsaldo in Euro’s
– einddatum (31/12/YYYY)
– eindsaldo in vreemde valuta (indien van toepassing)
– eindsaldo in Euro’s

Te hanteren model voor de bestandsnaam:
202#1231 Creditcards – saldo overzicht 202# – naam rekeninghouder zoals vermeld op het creditcardoverzicht.xlsx

Voorbeeld:
20221231 Creditcards – saldo overzicht 2022 – TL van Brakel.xlsx
20221231 Creditcards – saldo overzicht 2022 – Webtraject BV.xlsx

TIP: Indien jij uitsluitend gebruik maakt van BUNQ creditcards welke in de praktijk dus wel een creditcard zijn maar qua verwerking zich net zo gedragen als een normale bankpas waarbij de transacties direct op de lopende rekening worden afgeschreven hebben wij van BUNQ creditcards geen jaaroverzichten nodig. Het jaaroverzicht van de normale zakelijke lopende bankrekening is dan voldoende voor ons.

04 - Jaaroverzicht Mollie / Financieel overzichtsrapport Paypal / Klarna / Stripe / Wise / Payoneer

Jaarlijks moeten wij na afloop van een boekjaar vaststellen hoe het verloop is geweest vanaf 01/01 tot en met 31/12 inclusief begin- en eindsaldo. Zowel vanuit Mollie (jaaroverzicht) als Paypal (overzichtsrapport of financial summary report) is het mogelijk om een (fiscaal) jaaroverzicht te downloaden met alle totalen. Let op! Het is dus niet de bedoeling dat je alle transacties nu nogmaals aanlevert maar enkel de gesaldeerde totalen van alle transacties samen.

Te hanteren model voor de bestandsnaam:
202#1231 Mollie – jaaroverzicht 202# – naam van het bedrijf.pdf
202#1231 PayPal – jaaroverzicht 202# – naam van het bedrijf.pdf
202#1231 Klarna – jaaroverzicht 202# – naam van het bedrijf.pdf
202#1231 Stripe – jaaroverzicht 202# – naam van het bedrijf.pdf
202#1231 Wise – jaaroverzicht 202# – naam van het bedrijf.pdf
202#1231 Payoneer – jaaroverzicht 202# – naam van het bedrijf.pdf

Voorbeeld:
20221231 Mollie – jaaroverzicht 2022 – Webtraject BV.pdf
20221231 PayPal – jaaroverzicht 2022 – Webtraject BV.pdf
20221231 Klarna – jaaroverzicht 2022 – Webtraject BV.pdf
20221231 Stripe – jaaroverzicht 2022 – Webtraject BV.pdf
20221231 Wise – jaaroverzicht 2022 – Webtraject BV.pdf
20221231 Payoneer – jaaroverzicht 2022 – Webtraject BV.pdf

Van Klarna is bekend dat zij een rapport zoals een “fiscaal jaaroverzicht” of zoiets niet kennen. Zij beschikken echter wel over een Settlement Batch Report. Deze kun je aanmaken over een geheel boekjaar met begindatum 01/01 tot en met 31/12 van het betreffende boekjaar. Het rapport moet duidelijk een beginsaldo, eindsaldo (closing balance) en berekende kosten (charges) weergeven. Het beginsaldo ontbreekt overigens ook vaak op deze rapporten maar het is dan een goede truc om dan ook het rapport van het jaar daarvoor op te vragen want het eindbalans van die rapportage moet feitelijk het beginsaldo zijn van de rapportage van het jaar daarna. Als je dus moet aanleveren voor 2022 is het verstandig om ook 2021 aan te leveren.

05 - Shopify koppeling (indien bij jou sprake is van een Shopify webshop)

Voor een juiste omzetregistratie en dubbele controle is het noodzakelijk dat de Shopify koppeling is geactiveerd. Indien er nog shops zijn die je nog niet met ons hebt gekoppeld kunnen wij niet overgaan tot het opstellen van de jaarcijfers. Als van een bepaald boekjaar shops ondertussen zijn afgesloten is het overigens ook geen enkel probleem om die shops weer even te openen en de koppelinformatie alsnog aan ons door te geven. Shopify rekent daar kosten voor door. Stem op voorhand met ons af op welke dag de shops worden geopend en dan zorgen wij ervoor dat binnen een dag de shops weer opnieuw gesloten kunnen worden en daarmee blijven die extra kosten van Shopify heel laag.  

Klik hier voor een nadere uitleg over het aanmaken en bij ons aanleveren van de gegevens voor de Shopify koppeling.
Het aanmaken van gegevens voor onze Shopify Connector is het enige uitgangspunt op basis waarvan wij de administratie verwerking verzorgen!

Er bestaat een hele kleine kans dat het in jouw situatie niet (meer) lukt om in Shopify de gegevens voor een koppeling aan te maken. Dit heeft dan mogelijk te maken met een beperking van jouw Shopify licentie of met een wijziging in de programmatuur waarbij afgesloten shops daar niet meer voor benaderbaar zijn.

Alleen voor afgesloten shops kunnen wij als alternatief het jaarwerk afronden op basis van een financieel jaaroverzicht. Een financieel jaaroverzicht omvat gecumuleerde cijfers van de betreffende shop(s) in de periode 01/01 tm 31/12 van het betreffende boekjaar. Deze overzichten kun je dus per boekjaar aanmaken en opslaan naar een pdf-bestand en dan aanleveren via OVERIGE BESTANDEN. Per shop per jaar is dit vaak slechts 1 pdf-pagina. Let op! Ook voor het aanmaken van deze overzichten zullen de shops weer even opengezet moeten worden. Dat blijft dus sowieso een aandachtspunt en als je dan toch zover bent is het, even voor een dag, activeren van de koppeling de betere optie. 

Te hanteren model voor de bestandsnaam voor de financiële jaaroverzichten die je bij ons gaat aanleveren
202#1231 Shopify – omzet 202# van shop shopnaamBedrijfsnaam.pdf

Zie hieronder een voorbeeld van een Shopify financieel overzicht. Bij het afdrukken (opslaan naar pdf) kun je zelf het datum van begin boekjaar tot eind boekjaar zelf ingeven. Voor ondersteuning van Shopify om een overzicht zoals onderstaand op te vragen verwijzen wij naar de Shopify helpdesk.
Shopify financieel jaaroverzicht

06 - Jaaroverzichten van hypotheken (zakelijk en privé) en overzicht WOZ-waarde

Indien sprake is van een eigen woning of zakelijk pand ontvangen wij graag alle jaaroverzichten met betrekking tot eventuele hypotheken alsmede een overzicht van de WOZ-waarden. De WOZ-waarde is meestal vermeld op de nota’s van de gemeentelijke heffingen maar kan ook worden opgevraagd via https://www.wozwaardeloket.nl. Bij de laatstgenoemde zit wel altijd een vertraging in. De waardepeildatum is van belang om de juiste informatie te ontvangen.

Te hanteren model voor de bestandsnaam:
202#1231 naam bank – jaaroverzicht 202# hypothecaire rekeningnaam rekeninghouder zoals vermeld op het jaaroverzicht.pdf
202#1231 WOZ waarde – 202# adres – initialen tussenvoegsel achternaam.pdf

Voorbeeld:
20221231 Rabobank – jaaroverzicht 2022 NL48RABO01234567890 – TL van Brakel.pdf
20221231 WOZ waarde – 2022 schoolstraat 29 te Zierikzee – TL van Brakel.pdf

07 - Jaaroverzichten van ALLE cryptovaluta / NFT / aandelen / tegoedbonnen / overige (verzekerings)beleggingen e.d.

Voor alle overige vermogensbestanddelen moeten wij beschikken over de juiste saldo’s voor vaststelling van het vermogen in box 3. We gaan er hierbij overigens standaard van uit dat we hier spreken over privé beleggingen aangezien het in regel natuurlijk sowieso verstandiger is om al dit soort zaken UITSLUITEND in privé toe te passen. Niet alle systemen/platformen bieden goede jaaroverzichten dus je zult dan zelf een overzicht moeten maken van de saldo’s per vermogensbestanddeel. Als er wel sprake is van goede jaaroverzichten kunnen die uiteraard aangeleverd worden.

De Belastingdienst beschouwt het niet opgeven van vermogen als ‘verhuld vermogen’. Dit betekent dat ze een flinke boete kunnen opleggen. In sommige gevallen gaan ze over tot strafrechtelijke vervolging. De fiscus krijgt van bepaalde handelsplatformen overigens zelf ook al gegevens binnen zodat zij de opgaven kunnen verifiëren. 

Stel een Excel overzicht op en vermeld daarin alle vermogensbestanddelen met de saldo’s en lever dit aan via OVERIGE BESTANDEN. Wat betreft te hanteren kolommen in het Excel bestand adviseren wij het volgende:
– omschrijving vermogensbestanddeel
– begindatum (01/01/YYYY van het aangiftejaar)
– beginaantal (crypto/aandelen/…)
– beginsaldo in de betreffende valuta (indien van toepassing)
– de koers zoals op deze datum is vastgesteld door het betreffende platform
– beginsaldo in Euro’s
– einddatum (01/01/YYYY aangiftejaar+1)
– eindaantal (crypto/aandelen/…)
– eindsaldo in de betreffende valuta (indien van toepassing)
– de koers zoals op deze datum is vastgesteld door het betreffende platform
– eindsaldo in Euro’s

TIP inzake Bitvavo crypto portefeuille
Bitvavo biedt sinds 2023 standaard een keurig jaaroverzicht, in de vorm van een Balance Statement, met de waarden per 01/01 en 31/12 in Euro en de waarden in Crypto valuta. Dit overzicht is beschikbaar onder Transaction History. Zie ook onderstaand schermvoorbeeld …

Balance Statement opvragen vanuit Bitvavo 

TIP inzake bepaling van overige cryptowaarde per 01/01 van het aangiftejaar
Kijk bijvoorbeeld op https://weareblox.com/nl-nl/bitcoin-en-belasting om van een aantal crypto de koers per 01/01 te achterhalen. Staat jouw crypto valuta er niet tussen zoek dan naar andere pagina’s op het internet of kijk bij jouw platform wat de waarde was voor de betreffende crypto valuta.

Te hanteren model voor de bestandsnaam:
202#1231 Vermogensbestanddelen – saldo overzicht 202# – initialen tussenvoegsel achternaam.xlsx

Voorbeeld:
20221231 Vermogensbestanddelen – saldo overzicht 202# – TL van Brakel.pdf

08 - Aanlevering van de VIA-machtiging (en serviceberichten) die wij voor jou aangevraagd hebben

 Voor het verwerken van jouw aangifte Inkomstenbelasting hebben wij toegang nodig tot jouw gegevens zoals deze al geregistreerd zijn bij de Belastingdienst. Als wij die nog niet van jou hebben vragen wij hiervoor een jaar- en een doorlopende machtiging aan. Tevens vragen wij ook een machtiging om de serviceberichten te ontvangen zodat wij ook pro-actief geinformeerd kunnen worden voor relevante onderwerpen.

Na onze aanvraag bij de Belastingdienst stuurt deze een aantal brieven naar jullie door. Voor de VIA machtigingen wordt daar ook een activatiecode in vermeld en die hebben wij sowieso van je nodig. Ook zit er bij iedere brief een pagina waarmee jullie een machtiging altijd zelf ook weer kunnen intrekken.

Het is het meest eenvoudig voor je om te onthouden dat wij sowieso altijd ELKE brief van de belastingdienst nodig hebben en dat geldt in bijzondere mate juist ook voor deze machtiging. Lever daarom altijd iedere afzonderlijke brief van de Belastingdienst bij ons in een gescand pdf-bestand via OVERIGE BESTANDEN. Zorg ervoor dat je per brief alle bladzijden in het pdf-bestand meeneemt zodat je altijd compleet bent. Stuur dus ook de pagina met de intrekkingscode van een machtiging mee. Wij kunnen daar zelf niets mee maar dan is en blijft jouw document altijd compleet want je bent niet de eerste ondernemer die deze pagina anders kwijtraakt. Wij bewaren die brief altijd voor je dus …

Te hanteren model voor de bestandsnaam:
YYYYMMDD Belastingdienst – machtiging VIA 202# – initialen tussenvoegsel achternaam.pdf

Voorbeeld:
20230208 Belastingdienst – machtiging VIA 2022 – TL van Brakel.pdf

Let op! Zonder een machtiging kunnen wij GEEN aangifte voor je verzorgen!

Er zijn machtiging actief bij een andere intermediair
Het is mogelijk dat jij in het verleden doorlopende machtigingen hebt verstrekt aan een andere intermediair omdat deze voor jou de aangifte inkomstenbelasting verzorgde. Het is dan zaak dat jij met deze intermediair contact opneemt met het verzoek deze (doorlopende) machtiging in te trekken. Zolang er een machtiging actief is bij een andere intermediair kunnen wij geen nieuwe machtiging aanvragen en kunnen wij geen aangifte verzorgen.

Het is onverhoopt mogelijk dat een verstrekte machtiging niet via de andere intermediair ingetrokken kan worden. In deze situatie kun je jouw actieve machtigingen inzien (en eventueel intrekken) via het Machtigingenregister bij Digipoort. Gebruik dit echter alleen als het de andere intermediair niet lukt om een machtiging in te trekken. Via het machtigingenregister trek is mogelijk ook machtigingen in voor een jaar waarvoor nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

09 - Overige relevante vragen (diverse onderwerpen) waar wij van jou een antwoord of extra gegevens voor nodig hebben

Werk je vanuit een eigen voorraad?

Zo ja, lever via een Excel bestand een gespecificeerde voorraadtelling aan per 31/12 (tenzij sprake is van een gebroken boekjaar) zodat wij dit op een juiste wijze kunnen verantwoorden in de jaarrapportages c.q. aangifte Inkomstenbelasting. Hanteer in het Excel bestand de volgende kolommen:
– artikel
– artikelomschrijving
– aantal
– kostprijs per stuk
– totaal per regel (aantal x kostprijs)
Tel het totaal van alle regels op!

Te hanteren model voor de bestandsnaam
202#1231 Voorraadoverzicht 202# – Bedrijfsnaam.xlsx

Is er sprake van zakelijke kilometers die gereden zijn met een privé vervoermiddel

Via de ERAY Mobile App kun je een kilometerdeclaratie indienen van deze kosten.

Heb je in het betreffende boekjaar meer dan 1225 uur gewerkt?

Zo ja, lever hiervoor een urenadministratie aan per Excel bestand en op basis daarvan kunnen wij verwerken dat er sprake is van zelfstandigenaftrek. Indien wij hier geen informatie/onderbouwing over ontvangen kunnen wij niet overgaan tot verwerking van deze aftrekpost in de aangifte. Lever een Excel sheet aan en leg daarin de volgende kolommen vast:
– datum
– korte omschrijving activiteiten
– gewerkte uren per datum
Als je op een dag meerdere verschillende dingen doet kan een datum natuurlijk ook herhaald worden in het overzicht. 
Tel onderaan het totaal van alle regels op zodat het jaartotaal meteen voor ons beschikbaar is!

Te hanteren model voor de bestandsnaam
202#1231 Urenadministratie boekjaar 202# – Persoonsnaam.xlsx

Is er een speciale regeling met de belastingdienst van toepassing?

Er zijn ondernemers die te maken hebben met een speciale beschikking met betrekking tot de afhandeling van BTW. Voor het toepassen van deze regelgeving hebben wij de betreffende beschikking nodig in ons dossier. Indien die beschikking wel is aangevraagd maar nog niet is verkregen kunnen wij bij het uitwerken van de jaarcijfers daar feitelijk ook nog geen rekening mee houden. Indien de ondernemer toch graag de jaarcijfers wil afhandelen als ware dat de beschikking reeds is afgegeven zal een verklaring moeten worden ondertekend. Een ondernemer is altijd zelf al verantwoordelijk voor een juiste presentatie van de jaarcijfers en de verlies/winst cijfers. Met deze extra verklaring wordt dit nadrukkelijk vastgelegd omwille van het feit dat de betreffende beschikking ontbreekt. 

Zijn er nog bijzondere uitgaven gedaan in de zorg die van belang kunnen zijn voor de aangifte Inkomstenbelasting?

Let op! Niet alle zorgkosten kunnen worden verwerkt als aftrekposten voor de aangifte inkomstenbelasting. Bovendien kan dit ook per jaar wisselen dus het is altijd relevant om in speciale situaties even contact met elkaar te hebben. Mail ons in dat geval een beschrijving van jouw situatie en op basis daarvan beoordelen wij of de daarvoor gemaakte onkosten deels of geheel meegenomen kunnen worden.

Is er naar jouw gevoel nog sprake van extra bijzondere omstandigheden die mogelijk een gevolg hebben tot jouw aangifte Inkomstenbelasting?

Neem contact met ons op via ons mailadres en beschrijf deze omstandigheden. Op basis daarvan beoordelen wij de desbetreffende relevantie.

10 - Als er sprake is van een levenspartner c.q. fiscaal partner voor de aangifte Inkomstenbelasting

Als er sprake is van een fiscaal partner is het raadzaam om de aangiften Inkomstenbelasting van beide personen vanuit dezelfde intermediair wordt opgesteld. Er kan dan optimaal gekozen worden voor het toebedelen van onderdelen aan de ene of de andere persoon waardoor de totale aangifte dan gunstiger uit zal vallen. Voor ondernemers die bij ons zijn aangesloten zullen wij dat normaal gesproken in behandeling nemen. Wij rekenen voor iedere persoon die meegenomen moet worden in de aangifte Inkomstenbelasting € 180 per jaar (exclusief BTW). Voor de fiscaal partner als particulier geldt een tarief van € 90 per jaar (exclusief BTW). Van de partner ontvangen wij graag alle privé gegevens zoals verder op deze pagina ook voor jou als ondernemer is gemeld.

Let op! Onze diensten met betrekking tot de aangifte Inkomstenbelasting dienen te worden beschouwd als privé uitgaven ofwel deze kosten zijn niet zakelijk aftrekbaar en de btw hierop kan niet worden verrekend.

Indien de fiscaal partner ook een eigen onderneming heeft is er een keuze om de aangiften Inkomstenbelasting bij ons of bij de andere intermediair onder te brengen. In dat geval ontvangen wij dan graag alle jaarcijfers van de partner in de vorm van een complete jaarrapportage met Balans en Winst&Verlies overzichten inclusief vaste activa en specificaties van vorderingen en schulden. Indien de aangifte Inkomstenbelasting door de andere intermediair in behandeling worden genomen stellen wij een uitgebreide rapportage op voor de andere intermediair. De kosten hiervoor bedragen minimaal € 300 per jaar (exclusief BTW) en zal stijgen in relatie tot de omvang/complexiteit van de betreffende onderneming.

Hoe beter en completer jouw aangeleverde informatie is en hoe zorgvuldiger jij zelf bent geweest in de algemene aanlevering van gegevens gedurende het betreffende boekjaar hoe sneller jij in principe aan de beurt kunt zijn. Ofwel dus in april en mei al aan de beurt kunt zijn of anders dus in het najaar in behandeling wordt genomen. 

11 - Wanneer werken wij aan het opstellen van de jaarcijfers en de aangifte Inkomstenbelasting?

In de regel is het voor particulieren gebruikelijk dat zij uiterlijk 30/04 van het nieuwe kalenderjaar de aangiften Inkomstenbelasting over het voorgaande kalenderjaar moeten indienen. In jullie situatie is er echter sprake van een bedrijfsmatige situatie waarbij er veel meer gegevens uitgewerkt dienen te worden voordat er een aangifte kan worden opgesteld. Sowieso dient eerst de jaarrapportage van jouw bedrijf te worden opgesteld. 

Daarom is er voor ondernemers een andere speciale regeling beschikbaar. Als jij zelf je eigen aangifte Inkomstenbelasting verzorgt kun je via de belastingdienst uitstel aanvragen tot 1 september. In onze rol als intermediair financieel dienstverlener hebben wij de mogelijkheid om dit een volledig extra jaar uit te stellen omdat het natuurlijk nooit mogelijk is om voor alle ondernemers voor 30/04 of 01/09 het jaarwerk van het voorgaande jaar af te ronden en de daadwerkelijke aangiften op te stellen.

Natuurlijk zijn er ieder jaar een beperkt aantal ondernemers waarvoor het essentieel is dat voor hen de jaarcijfers en de aangiften Inkomstenbelasting versneld opgesteld dient te worden. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij bijzondere omstandigheden zoals fusies, overnames, scheiding, hypotheekaanvraag, herfinanciering e.d. Enkel voor deze ondernemers ruimen wij tijd in voor de maanden februari en maart om daaraan te werken. Indien er geen sprake is van bijzondere omstandigheden maar het toch wenselijk is om versneld over de aangifte te beschikken bestaat de mogelijkheid om een voorkeursbehandeling in te kopen tegen een vergoeding van € 420 (exclusief BTW) bovenop de normale maandtarieven.

Voor alle overige reguliere klanten geldt dat wij in mei en juni en vervolgens weer in september, november en december werken aan de jaarcijfers en aangiften Inkomstenbelasting van het voorgaande jaar. De maanden april, juli en oktober zijn btw-maanden waar dan de prioriteit naar uitgaat en augustus reserveren wij altijd voor onze eigen vakantieperiode. Wij geven in de regel geen indicatie af wanneer jij aan de beurt bent omdat iedere dag er voor ons anders uit kan zien door spoedgevallen die onze toezegging naar jou dan weer ondermijnen. Als jij volledig en compleet bent in de aanlevering van de hierboven omschreven jaarstukken zijn wij uiteraard wel in staat om jouw dossier sneller op te pakken en dan ben je vaak al in mei, juni of september aan de beurt. 

Hoe beter en completer jouw aangeleverde informatie is en hoe zorgvuldiger jij zelf bent geweest in de algemene aanlevering van gegevens gedurende het betreffende boekjaar hoe sneller jij in principe aan de beurt kunt zijn. 

Bereikbaarheid

Jouw vraag

Maandag – Vrijdag

van 10:00 – 12:00 … gereserveerd voor individueel gemaakte belafspraken
van 15:00 – 17:00 … spreekuur dus je kunt ons in deze tijden gewoon bellen

Zaterdag en Zondag

Misschien … stuur een mail en indien mogelijk plannen we een belafspraak

Adres

Nistelrodeseweg 9A
5406 PT  UDEN (NB)

office@erayaa.nl
085-3036798

 

 

 

 

 

 

You have Successfully Subscribed!